FAQ

Veel gestelde vragen

De gebruiksoppervlakte wordt ook wel de GBO of GO genoemd. Het is de oppervlakte waarvoor wordt ingeschat dat deze nuttig gebruikt kan worden. Deze maat wordt gebruikt voor het vergelijken van woningen, maar ook voor het maken van berekeningen met betrekking tot bijvoorbeeld brandveiligheid en gebruiksbelasting. Daarnaast wordt het GBO ook in de vastgoedwereld gebruikt om de prijs per vierkante meter (GBO) uit te drukken. De gebruiksoppervlakte wordt bepaald volgens NEN 2580. De GO is in feite het totale vloeroppervlak tussen de omsluitende wanden van de gebruiksfunctie minus de vaste obstakels van enige omvang:

  • dragende binnen wanden;
  • schalmgat, vide, liftschacht als oppervlakte > 4 m2
  • vloeroppervlakte met een vrije hoogte kleiner dan 1,5 meter (maar wel de vloer onder een trap of hellingbaan meetellen)
  • een trapgat, liftschacht of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan 4 m2
  • een vrijstaande bouwconstructie, niet zijnde een trap, en een leidingschacht, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan 0,5 m2

Bij de bepaling van de grenslijn, dient een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel te worden genegeerd, voor zover het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m2.

V.O.N. betekent: Vrij Op Naam, dus zonder bijkomende kosten en in dit geval inclusief afgekochte erfpacht. Bij Top-Up kan de erfpacht afgekocht worden voor een periode van 30 jaar. Waarschijnlijk biedt de gemeente ook de mogelijkheid om de erfpacht niet af te kopen en een jaarlijks canon te voldoen. De verkoopprijzen exclusief erfpacht kunnen we echter pas opgeven zodra de gemeente de erfpacht verdeeld heeft over de diverse units en dit aan ons bekend heeft gemaakt. We verwachten deze opgave midden december. Dan volgt er ook een gedetailleerde prijslijst met prijzen in- en exclusief erfpacht, gespecificeerd per appartement.

Op de Begane Grond bevinden zich drie bedrijfsruimtes die desgewenst gekoppeld kunnen worden tot één bedrijfsruimte zonder scheidingswanden. Hier vind je de plattegronden van de bedrijfsruimtes op de Begane Grond.

De kopers van een appartement in Top-Up wordt alle vrijheid geboden. Je kunt zelf indelen en afwerken (met behulp van professionals).

De lofts worden zoals onderstaand aangeboden:
Top-Up loft - Casco 360º VR
Top-Up loft – Casco 360º VR
What you see is what you get

Zichtbaar houten draagstructuur, licht houten kozijnen, zelf te realiseren zwevende dekvloer, betonnen plafond en zelf realiseren van al het leidingwerk (met gecertificeerde installateur).

Het leidingwerk

Dat het appartement binnenkomt is:

1× bemetering/ toevoer water
1× huishoudwater
1× stadsverwarming
1× elektra
1× CAI/internet
1× ventilatiebox met aansluitpunt afvoerkanalen boven de voordeur.

Ook is er een meterkast en een installatiekast aanwezig.

Verdere afwerking dient de koper zelf, op eigen kosten en naar eigen inzicht, zorg te dragen.

Uiteraard kun je het zo goedkoop of duur maken als je zelf wilt. Een en ander is afhankelijk van opzet van het appartement, materialen en of je dingen zelf doet (bijvoorbeeld bouwmanagement, schilderen) of alles door externen laat uitvoeren.

Ervaring met de 22 appartementen in PATCH 22 geven aan dat je kunt rekenen op circa € 1000,- per m², inclusief BTW, voor de indeling en afwerking.

Top-Up komt op erfpachtgrond. Prijzen zijn inclusief 30 jaar afgekochte erfpacht. Het is ook mogelijk de erfpacht 50 jaar af te kopen of jaarlijks te voldoen. Meer informatie hierover volgt medio december.

Tom Frantzen en Claus Oussoren van ontwikkelaar Lemniskade zoeken naar ‘mensen die goed bij elkaar passen’ voor het project Top-Up. Zij streven naar een interessante mix van bewoners.  Makelaar en ontwikkelaar zullen opties op de lofts toewijzen.

De VVE-kosten voor Top-Up zijn nog niet bekend. Vuistregel is € 1,- per m2 per maand.

Op de verdiepingen 1 tot en met 5 zijn de appartementen B en C voorzien van een bedrijfsruimte conform de erfpachtovereenkomst. Dit is vastgesteld door de Gemeente Amsterdam.

Je mag zelf bepalen waar precies de 28 m² (appartement B) respectievelijk 25 m² (appartement C) in je loft worden geplaatst. De door ons aangegeven plek is handig, omdat hier een eigen ingang voor de bedrijfsruimte kan worden gemaakt. 

De bedrijfsruimte is bijvoorbeeld te gebruiken als kantoor of praktijk aan huis of atelier.

Er zijn financiële en fiscale voordelen aan de bedrijfsruimte in je appartement. Neem hierover contact op met je adviseur.

De betonnen liftwanden rondom de lift zijn extra verzwaard om eventueel geluid van de lift voldoende te dempen. Volgens de betrokken geluidsadviseur is een extra voorzetwand dan ook niet nodig. Maar….machinegeluid kan onvoorspelbare wegen vinden om zich toch te manifesteren. Daarom schrijven de aannemer en liftleverancier een extra voorzetwand voor in het geval er een gebruiksruimte (uitsluitend een slaapkamer, woonkamer of keuken > 11m2) direct tegen de liftschachtwand aangebouwd wordt. Een badkamer, hal of keuken <11 m2 kan altijd zonder extra maatregelen tegen de liftschacht aangebouwd worden. Het betreft alleen de wanden in de woningen type A, alleen hier bevindt de lift zich direct tegen de woning aan. Uit plattegrond studies is gebleken dat er weinig plattegronden zullen ontstaan waarbij verblijfsruimtes direct tegen de liftwanden aan gerealiseerd zullen worden, dus zal in de praktijk het slechts zeer zelden nodig zijn om de extra voorzetwand te realiseren. Vandaar dat deze voorzetwand geen onderdeel uitmaakt van het casco.

In de notitie van LBP|sight waarin de opbouw en vereisten van de door kopers aan te brengen verhoogde vloer staat beschreven staat dat installatieleidingen geen contact mogen maken met de casco-vloer, de casco wanden en ook niet met onderdelen van de zelf aan te leggen verhoogde vloer. Zolang er gekozen wordt voor hangtoiletten zal de doorvoer door de vloer in een waterdicht afgewerkte koof plaatsvinden en kan er geen probleem met de waterdichtheid ontstaan. De afvoer kan dan rondom van “miofoam” worden voorzien waardoor er geen contact met de vloer is.

AirBnB gebruik van de appartementen is uitgesloten. Alleen het gebruik door derden met een huurcontract langer dan 6 maanden is mogelijk. (zie het van toepassing zijnde splitsingsreglement 2017 27.2.b)

De termijnbetalingen betreffen uitsluitend de bouwkosten en worden in overleg met Woningborg vastgelegd in de Aannemingsovereenkomst (AO).

De stichtingskosten dienen volledig voldaan te worden bij de 1e levering bij de notaris.

De grondkosten dienen volledig voldaan te worden bij de 1e levering bij de notaris wanneer er gekozen wordt voor afkoop. Als er gekozen wordt voor levering op erfpacht dan zal jaarlijks de canon betaald dienen te worden. De canon voor de eerste twee jaar dient vooruitbetaald te worden bij 1e levering bij de notaris.

de afmetingen van de openslaande delen in de Oost en de westgevel zijn ca. 1320x1560mm (bxh). de enkelglas loggia beglazing is ca. 1560mm hoog en kan volledig opzijgeschoven worden zodat er een opening van ca. 2780x1560mm (bxh) ontstaat. wanneer de schuifdeur opengeschoven wordt ontstaat er een opening van ca. 1350x2720mm (bxh)

Er is geen sprake van een warmtepomp, er is een aansluiting op warmtenet. Het dak wordt volledig voorzien van zonnepanelen, er is een grijswatercircuit en een energiezuinig ventilatiesysteem. Verder is zijn de isolatiewaarden van de gevel en het glas hoog. Deze en de overige duurzaamheidsmaatregelen van het casco zijn vastgelegd in de aanvraag omgevingsvergunning. In het eigen interieur kunnen aanvullende voorzieningen zoals warmte-terugwinning uit douchewater worden aangelegd.

Bij de contractstukken worden overzichtstekeningen van het gebouw toegevoegd. specifieke onderdelen zoals bellentableaus en postkasten worden nog in samenwerking met de nog vast te leggen leveranciers uitgewerkt. Hierbij wordt een kwaliteit gerealiseerd die gelijkwaardig is aan hetgeen eerder bij het naastgelegen project Patch22 is uitgevoerd.

Bij de contractstukken worden overzichtstekeningen van de parkeergarage toegevoegd.

Nee, het ombouwen van een parkeerplaats tot een berging is niet toegestaan.

Het College van B&W van Amsterdam heeft besloten het naastgelegen afvalpunt (gemeentewerf/ grofvuil) te verplaatsen. De verplaatsing is uiterlijk eind december 2020 afgerond. Op de locatie komen woningen.

Directievoering en toezicht wordt verzorgd door H2O bouwmanagement.

Er is onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit en de te nemen acties zijn opgenomen in de aanvraag omgevingsvergunning. De bodem zal voldoen aan de wettelijke voorschriften.

Als alles volgens planning verloopt zal Top-Up eind december 2019 worden opgeleverd. Dan worden de casco appartementen overgedragen en de kopers en kan er begonnen worden met de bouw van de interieurs door de kopers zelf. We verwachten dat de eerste appartementen in de zomer van 2020 bewoond zullen zijn.